Ayda 4 kilo yağ yakabilirsiniz

Diyet

selulit
Doğ­du­ğu­muz gün­den iti­ba­ren en te­mel gı­da mad­de­le­rin­den ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor süt. Vü­cu­du­mu­zun ih­ti­ya­cı olan pro­te­in, yağ ve kar­bon­hid­ra­tı ye­ter­li doz­da içe­ren en de­ğer­li vi­ta­min kay­nak­la­rın­dan bi­ri. Üs­te­lik in­san vü­cu­du süt pro­te­ini­ni da­ha iyi kul­la­nı­yor. Süt, bi­li­nen fay­da­la­rı­nın ya­nı sı­ra şim­di bir de ye­ni ye­ni keş­fe­di­len fay­da­sıy­la rüş­tü­nü bu kez “es­te­ti­k” açı­dan is­pat­lı­yor: Böl­ge­sel yağ ya­kı­mı!

Acı­ba­dem Ata­şe­hir Has­ta­ne­si­’n­den Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Oya Yük­sek, sü­tün özel­lik­le de tar­çın ve­ya tar­çın ka­bu­ğuy­la tü­ke­til­me­si­nin et­ki­yi ar­tır­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

GÜNDE İKİ BARDAK SÜT
Aşı­rı stres, kar­bon­hid­rat tü­ke­ti­mi­nin çok ol­ma­sı, pro­te­in ve kal­si­yum alı­mı­nın az ve­ya ye­ter­siz ol­ma­sı, ay­rı­ca me­no­poz gi­bi du­rum­lar böl­ge­sel kay­nak­lı ki­lo ar­tış­la­rı­nı be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Süt ise böl­ge­sel yağ ya­kı­mı için ge­rek­li üç den­ge­yi içe­ri­ğin­de ba­rın­dı­rı­yor: Kan şe­ke­ri den­ge­si, ye­ter­li pro­te­in alı­mı, ye­ter­li kal­si­yum alı­mı.

KİLO VERMEDE ÜÇ DENGEYE DİKKAT
Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Yük­sek, “Ki­lo ver­me­de den­ge var­dır. Bu den­ge de kar­bon­hid­rat me­ta­bo­liz­ma­sı­nın iyi git­me­si, vü­cu­da ye­ter­li pro­te­in ve kal­si­yu­mun alın­ma­sı. Bun­la­rın hep­si­ne bak­tı­ğı­nız za­man, iş­te bu üç den­ge süt­te mev­cut­” di­yor. Oy­sa gün­lük ha­yat­ta yan­lış be­sin se­çim­le­ri, kar­bon­hid­rat­tan yo­ğun bes­len­me ve­ya dı­şa­rı­da çok faz­la ye­mek tü­ket­mek gi­bi ne­den­ler kan şe­ke­ri­ni ani­den dü­şü­rüp yük­sel­te­bi­li­yor.

Gün için­de ya­şa­nan bu ani dal­ga­lan­ma­lar vü­cut in­sü­lin­le­ri­ni de et­ki­le­di­ği için bel­li bir sü­re son­ra ki­lo ar­tı­şı­na, ka­rın ve kol­lar­da yağ­lan­ma­ya yol açı­yor. Bu­gü­ne dek top­lum­da ki­lo ver­mek için seb­ze tü­ket­mek al­gı­sı bu­lu­nu­yor­du. Oya Yük­sek, “Hat­ta tek ku­ra­lın bu ol­du­ğu dü­şü­nü­lü­yor­du. Oy­sa ki pro­te­inin ek­sik ol­du­ğu bes­len­me şe­kil­leri hem ki­lo ver­me­yi zor­laş­tı­rı­yor hem de iler­le­yen dö­nem­ler­de kas ka­yıp­la­rı, vi­ta­min-mi­ne­ral ka­yıp­la­rı gi­bi so­run­la­ra yol aça­bi­li­yo­r” uya­rı­sı­nı ya­pı­yor.

Ne za­man içil­me­li?
Yük­sel, içi­le­cek öğün­le­ri ise kan şe­ker­le­ri­nin düş­tü­ğü ikin­di ve ge­ce yat­ma­dan 2 sa­at ön­ce­si ola­rak be­lir­ti­yor. Oya Yük­sek, “Ge­ce yat­ma­dan iki sa­at ön­ce içe­ce­ği­miz bir bar­dak süt, sa­ba­ha ka­dar kan şe­ker­le­ri­mi­zi den­ge­ye so­kar. Sa­bah uyan­dı­ğı­mız za­man aç uyan­ma­yız. Bir­çok in­san­da sa­bah aç uyan­ma so­ru­nu var. Bu da kan şe­ker­le­ri­nin çok düş­me­sin­den kay­nak­la­nı­yor. O yüz­den sü­tün ikin­di ve ge­ce öğü­nün­de alın­ma­sı ter­ci­hi­mi­z” di­ye ek­li­yor.,

BİR AYDA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Bir bar­dak süt mi­de boş­lu­ğu­nu his­set­tir­me­den ki­şi­yi en az 4 sa­at bo­yun­ca tok tu­tu­yor. Pe­ki et­ki­si­ni ne za­man gös­ter­me­ye baş­lı­yor? Yük­sek, “Me­ta­bo­liz­ma­da so­run yok­sa gün­de iki bar­dak süt, bir ay bo­yun­ca dü­zen­li tü­ke­til­di­ğin­de 2-4 ki­lo yağ kay­bı sağ­lı­yor. Me­ta­bo­liz­ma­da so­run var­sa da­ha az ola­bi­li­yor bu ka­yıp ama il­la ki ver­di­ri­yo­r” bil­gi­si­ni pay­la­şı­yor.

KALSİYUM İHMALE GELMEZ
Kal­si­yu­mun da top­lum­da çok ih­mal edil­di­ği­ni, özel­lik­le yağ atı­mı ve ki­lo ver­me açı­sın­dan kal­si­yum alı­mı­nın son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yük­sek, kal­si­yu­mun yağ at­tı­rı­cı et­ki­si ol­du­ğu­nu, özel­lik­le ba­ğır­sak­lar­dan yağ­la­rın emil­me­den atıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

TARÇIN VE TARÇIN KABUĞUYLA TÜKETİN
Sü­tün mu­ci­ze­vi za­yıf­la­tı­cı et­ki­si­ne yö­ne­lik pek çok araş­tır­ma bu­lu­nu­yor. Bu araş­tır­ma­lar­da tar­çı­nın fay­da­sı­na da vur­gu ya­pı­lı­yor. Sü­tün tar­çın ve­ya tar­çın ka­bu­ğuy­la tü­ke­til­me­si et­ki­yi ar­tı­rı­yor. Tar­çın kul­la­nı­mı, özel­lik­le aç­lık ve tok­luk şe­ker­le­ri­ni den­ge­ye so­ku­yor. 3 gram tar­çın, 1 tar­çın ka­bu­ğu­na denk ge­li­yor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucunu Girin * Zaman sınırı tükendi. Lütfen CAPTCHA'yı yeniden yükleyin.