Lifli Besinler Astımlı Hastalara İyi Geliyor

Lifli Besinler Astımlı Hastalara İyi Geliyor

Fa­ra­ler üze­rin­de ya­pı­lan ve so­nuç­la­rı Na­tu­ral Me­di­ci­ne der­gi­sin­de ya­yım­la­nan araş­tır­ma, bol lif­li yi­ye­cek­ler­den olu­şan bes­len­me bi­çi­mi­nin ak­ci­ğer­ler­de­ki enf­la­mas­yo­nu azal­ta­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Bol lif­li ürün­ler mi­de­de emil­miş be­sin­le­ri et­ki­le­ye­rek, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­li­yor. Araş­tır­ma­cı­lar, iş­len­miş ye­mek­ler­den ye­me­nin as­tı­mın ne­den­le­rin­den bi­ri ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. AKCİĞERLERE GÜÇLÜ KALKAN So­lu­num ka­nal­la­rı bu sü­reç­te tah­ri­şe da­ha has­sas­la­şı­yor ve bu du­rum da as­tı­mı […]

Devamını Oku