Lifli Besinler Astımlı Hastalara İyi Geliyor

Sağlık

lifli-besinler-astimli-hastalara-iyi-geliyor
Fa­ra­ler üze­rin­de ya­pı­lan ve so­nuç­la­rı Na­tu­ral Me­di­ci­ne der­gi­sin­de ya­yım­la­nan araş­tır­ma, bol lif­li yi­ye­cek­ler­den olu­şan bes­len­me bi­çi­mi­nin ak­ci­ğer­ler­de­ki enf­la­mas­yo­nu azal­ta­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor.

Bol lif­li ürün­ler mi­de­de emil­miş be­sin­le­ri et­ki­le­ye­rek, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­li­yor. Araş­tır­ma­cı­lar, iş­len­miş ye­mek­ler­den ye­me­nin as­tı­mın ne­den­le­rin­den bi­ri ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.

AKCİĞERLERE GÜÇLÜ KALKAN
So­lu­num ka­nal­la­rı bu sü­reç­te tah­ri­şe da­ha has­sas­la­şı­yor ve bu du­rum da as­tı­mı te­tik­le­ye­bi­li­yor. So­ru­nun çö­zü­mü mi­de­de ya­şa­yan bir bak­te­ri­de ya­tı­yor.

İn­san vü­cu­dun­da­ki hüc­re­ler­de tril­yon­lar­ca mik­rop bu­lu­nu­yor. Gi­de­rek ar­tan sa­yı­da araş­tır­ma, bu bak­te­ri­le­rin in­san sağ­lı­ğı­na bü­yük fay­da­sı ol­du­ğu­na işa­ret edi­yor.

İs­viç­re’de Lo­zan Üni­ver­si­te­si’nden bir eki­bin yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re bol ve az lif­li yi­ye­cek­ler mi­de­de­ki bak­te­ri­le­rin çe­şi­di­ni et­ki­le­ye­bi­li­yor.
Bol lif­li ürün­ler sa­ye­sin­de mi­de­de bu­lu­nan bak­te­ri­ler da­ha çok yağ­lı asit üre­ti­yor. Bu asit­ler da­ha son­ra kan­da emi­li­yor. Araş­tır­ma­cı­lar bu asit­le­rin ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ne sin­yal gön­de­re­rek ak­ci­ğer­ler­de­ki tah­ri­şe kar­şı da­ha güç­lü bir sa­vun­ma sağ­la­dı­ğı­nı söy­lü­yor­lar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İşlem Sonucunu Girin * Zaman sınırı tükendi. Lütfen CAPTCHA'yı yeniden yükleyin.